ششم آبان ماه هزار و سیصد و نود و پنج

درد‌های بزرگ مرد‌های بزرگ می‌زایند و مرد‌های بزرگ نیز درد‌های بزرگ می‌خواهند.

(ژان پل سارتر) 

Responsive Portfolio Powered By Weblizar