دوازدهم تیر ماه هزار و سیصد و نود و پنج

دانایان با عمل زندگی می کنند، نه با اندیشه عمل .

Responsive Portfolio Powered By Weblizar