چهارم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و پنج

کوچکتر که بودیم ایمانمان قوی تر بود، بادبادک می‌ساختیم و نمی‌ترسیدیم که باد نباشد.

 

Responsive Portfolio Powered By Weblizar