دوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و پنج

عاشق انسانیت بودن بسیار بهتر از عاشق یک انسان بودن است.

Responsive Portfolio Powered By Weblizar