سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

بزرگ‌ترین مشکل ارتباطاتمان اینست که گوش نمی کنیم تا بفهمیم،

گوش می کنیم تا جواب پس دهیم.

Responsive Portfolio Powered By Weblizar