یکم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

با آدم هایی صحبت کنید که باعث می شوند دنیا را از دریچه ای متفاوت ببینید.

آرشیو جملات

یکم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

با آدم هایی صحبت کنید که باعث می شوند دنیا را از دریچه ای متفاوت ببینید.

سی و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

همه را فهمیدن ، همه را بخشیدن است.


سی ام خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

در سینه ما خدایی است که وجدان نام دارد.


بیست و نهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

برنده می گوید مشکل است اما ممکن، بازنده می گوید ممکن است اما مشکل.


بیست و هشتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا  همان خواهد شد که امروز به آن می اندیشد.


بیست و هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

مهم بودن خوب است اما خوب بودن مهم تر است.


بیست و پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

سوزش شلاقی که بیدارم کند بهتر از نوازش دستی است که خوابم کند.


بیست و چهارم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد، متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش.


بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

درس هایی که در مسیر سفرتان به سمت مقصد یاد می گیرید،

همیشه از خود مقصد ارزشمندتر می باشند.


بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

آدم های ضعیف انتقام می گیرند، آدم های قوی می بخشند

و آدم های باهوش نادیده می گیرند.