سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

آنان که به اوج می‌اندیشند راه پرواز را خواهند یافت.

آرشیو جملات

سی ام شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

آنان که به اوج می‌اندیشند راه پرواز را خواهند یافت.


بیست و نهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

هر چه باهوش‌تر شوید، بیشتر گوش می‌دهید و کمتر صحبت می‌کنید.


بیست و هشتم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

دریای آرام، دریانورد ماهر نمی‌سازد.


بیست و هفتم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

قلب‌های با صداقت، اعمال و رفتار صادقانه بروز می‌دهند.


بیست و ششم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

به همه اعتماد داشتن خطرناک است، به هیچ کس اعتماد نداشتن خطرناک‌ترین است.


بیست و پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم.


بیست و سوم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

همیشه طوری زندگی کنید که “ای کاش” تکیه کلام پیریتان نشود.


بیست و دوم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

در زندگی حقایقی هست که می‌شود فهمید ولی نمی‌شود فهماند.


بیست و یکم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را خوار و ذلیل نکنید.


بیستم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

کسی که امروز از دیروز آگاه‌تر نباشد، انسان خردمندی نیست.