بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

به هر چه بينديشي همان مي شوي، هر چه احساس كني جذب مي كني و هر چه تصور كني خلقش مي كني.


 

 

 

آرشیو 95

هفدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

زندگی از جایی شروع می شود که ترس پایان یابد.


شانزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

شخص خردمند کسی است که می تواند با چیزهایی که

قادر به تغیرشان نیست، زندگی کند.


پانزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

غیرممکن ها اغلب چیزهایی هستند که برایشان تلاشی نشده است.


چهاردهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

آنقدر خردمند نشوید که لذت خندیدن را از دست بدهید.


یازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

آغاز خوب نیمی از انجام کار است.


دهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

آثار زخم دیگران، باید به ما درس احتیاط بدهد.


نهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

من مسئول آن چیزی هستم که می گویم، نه آن چیزی که تو برداشت می کنی.


هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

خشم احساسی است که باعث می شود زبانتان سریع تر از فکرتان کار کند.


هفتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

همواره لبخند بزنید؛ روزی زندگی از آزردن شما خسته خواهد شد.


پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج

درختی نیست که از بادها نلرزد و آدمی نیست که در زندگی شکست نخورده باشد،

ولی فقط ریشه دارها می مانند.