بیست و هفتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید.

آرشیو 96

بیست و هفتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید.


بیست و پنجم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمیان را به هنگام خشم و عصبانیت بیازمائید

نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرداشان است.


بیست و چهارم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

بزگترين توانايي، قابل اعتماد بودن است.


بیست و سوم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

انسان زرنگ کسی است که بداند چگونه از مشکلات بیرون بیاید، و انسان خردمند کسی است

که بداند چگونه وارد مشکلات نشود.


بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

برنده ها هيچوقت صحنه رو ترک نميکنن و اونايي که صحنه رو ترک ميکنن هيچ وقت برنده نميشن.


بیست و یکم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

برای آنچه که باور دارید ایستادگی کنید، حتی اگربه معنای تنها ایستادن باشد.


بیستم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

یادت باشد: شکست یا می‌شکند یا شکسته می‌شود و اعتماد به نفس ویژه افرادی است که شکست را می‌شکنند.


هفدهم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باشید.


شانزدهم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

با مردمان نیک معاشرت کنید تا خودتان هم یکی از آنان به شمار آیید.


 

پانزدهم آبان ماه هزار و سیصد و نود و شش

ضعيف الاراده کسي است که با هر شکستي بينش او نيز عوض مي‌شود.