پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

نمی‌توانید گذشته‌تان را تغییر دهید اما می‌توانید طوری برنامه‌ ریزی کنید که آینده بهتری داشته باشید.

آرشیو 96

پنجم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

نمی‌توانید گذشته‌تان را تغییر دهید اما می‌توانید طوری برنامه‌ ریزی کنید که آینده بهتری داشته باشید.


چهارم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

خوشبختی به این معنا نیست که به همه‌ی چیزهایی که میخواهید برسید،

به این معناست که از همه‌ی چیزهایی که دارید لذت ببرید.


سوم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

هیچ‌کس به اندازه‌ی کسی که حقیقت را می‌گوید، مورد تنفر واقع نمی‌شود.


دوم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

همه چیز زمانی آغاز می‌شود که تصمیم بگیری مثل همیشه نباشی.


یکم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و شش

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می‌دارد؛ افسردگی، دزدی، نیازمندی.


سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

رویای بدون نقشه و برنامه، فقط یک آرزوست.


بیست و هشتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

گوسفندان تمام عمر از گرگ می‌ترسند، اما در نهایت این چوپان است که آن‌ها را می‌خورد.


بیست و هفتم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

کسانی در زندگی آسوده خواهند زیست که به ندای وجدان خویش گوش دهند.


بیست و ششم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

معبودا به بزرگی آنچه داده‌ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم، ناآرامم نکند.


بیست و پنجم تیر ماه هزار و سیصد و نود و شش

قدر لحظه‌ها را بدان، زمانی می‌رسد که تو دیگر قادر نیستی بگویی جبران می‌کنم.