یکم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش

گاهی وقت ها باید بدترین درد ها را بکشید تا بهترین اتفاقات برایتان بیافتد.

 

 

 

 

آرشیو 94

بیست و هفتم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می‌رسد.


بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

در زندگی حقایقی هست که می شود فهمید ولی نمی شود  فهماند.


بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

از آن زمان كه متوجه عواقب نگراني شده ام، اگر همه ثروتم را نيز از دست بدهم هرگز نگران نخواهم شد؛

آنچه را كه مي توانم انجام مي دهم و بقيه را به خدا مي سپارم.


بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

امواج خروشان سطح اقيانوس، هرگز سكون و آرامش اعماق آن را بر هم نمي زند.


بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.


بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت.


نوزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.


هجدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

من دوست می دارم جفا، کز دست جانان می برم       طاقت نمی دارم ولی افتان و خیزان می برم

«سعدی»


هفدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

نامداران ابتدا از نام خویش گذشته‌اند.


شانزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و چهار

آدم‌ها به اندازه‌ی غم‌هایشان پیر می‌شوند نه سنشان.